TAJNA SKLADIŠčA

V prostorih Policijske akadmije v Tacnu je Zveza policijskih veteranskih društev Sever dne 22.1.2014 predstavila brošuro Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991. Dogodek sodi v niz aktivnosti, s katerimi bodo letos obeležena 20. obletnico Združenja Sever. Knjižico je izdalo in založilo Združenje Sever, pri oblikovanju pa so pomagali delavci ministrtsva za notranje zadeve. V zadnjih dvajsetih letih se je v javnosti praviloma govorilo le o vojaški akciji poskusa razorožitve Teritorialne obrambe maja 1990, o uporu nekaterih občin, ki so zavrnile predajo orožja TO v hrambo JLA, o raznih akcijah kasnejšega izvzema orožja iz vojaških skladišč, disperziji orožja TO na varne lokacije itd, malo ali skoraj nič pa se ni slišalo, da so po 4. oktobru 1990 tudi enote milice začele premeščati orožje organov za notranje zadeve iz svojih objektov na tajne lokacije.